Privātums

Mēs, SIA Norhida, esam apņēmušies aizsargāt savu kandidātu, klientu un mūsu vietnes lietotāju privātumu. Kad Jūs izmantojat Norhida, Jūs uzticat mums savu informāciju, un mēs esam apņēmušies saglabāt šo uzticību un nodrošināt drošu lietotāja pieredzi. Mēs nodrošinām, ka informācija, ko mums iesniedzat, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai kādu no mūsu birojiem, tiek izmantota tikai šajā datu konfidencialitātes paziņojumā norādītajiem mērķiem.

Vispārīgā datu aizsardzības regula(VDAR) (Regula(ES) 2016/679) aizstāj Datu aizsardzības regulu (Direktīva 95/46/EK) no 2018. gada 25. maija. Regulas mērķis ir saskaņot datu aizsardzības tiesību aktus visās ES dalībvalstīs, uzlabojot privātpersonu tiesības uz privātumu un nodrošināt stingru regulējumu, kurā komercorganizācijas var likumīgi darboties.  

Jūsu tiesības saskaņā ar VDAR ir izklāstītas šajā lapā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai saprastu mūsu praksi attiecībā uz Jūsu personas datiem un to, kā mēs ar tiem rīkosimies.

Kurš apstrādā Jūsu personas datus?

 • Datu pārzinis ir SIA Norhida, Latvijā reģistrēts uzņēmums: Uzņēmuma reģistrācijas numurs 41203032673
 • Adrese: Sabile, Smilšu iela 7-5, LV-3294
 • Datu pārziņas aizsardzības pārstāvis ir juridiskais direktors
 • Jūs varat ar viņu sazināties e-pastā – [email protected] vai pa telefonu +37123663716

Kas ir personas dati?

Personas dati ir dati, kas var identificēt Jūs kā dzīvu personu. Ir vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, adrese, valsts apdrošināšanas numurs un tiešsaistes identifikatori/atrašanās vietas dati. Ir arī sensitīvi personas dati, kas ietver informāciju par fizisko un garīgo veselību, seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās un sodāmību. Sensitīvie personas dati ir jāaizsargā augstākā līmenī.

Kas mēs esam, ko mēs darām un kā mēs iegūstam Jūsu datus

Norhida ir personāla atlases aģentūra un personāla atlases uzņēmums. Mēs ievācam personas datus no tālāk norādītajiem cilvēku veidiem, lai mēs varētu veikt savu uzņēmējdarbību;

 • potenciālie un izvirzītie kandidāti pastāvīgām vai pagaidu sadarbībām;
 • potenciālo un reāllaika klientu kontakti (tostarp kandidātu nodrošinātie kontakti);
 • Darbinieki, konsultanti, pagaidu darbinieki un darbuzņēmēji;

Jūs, iespējams, esat pieteicies tieši pie mums, vai arī mēs esam atraduši Jūsu informāciju no darba aģentūras vai sociālo tīklu vietnes. Mēs varam apstrādāt Jūsu datus, ja mums ir juridisks pamats to darīt. Datu apstrādei ir seši juridiskie pamati, taču mēs paļausimies uz to, ka apstrāde ir nepieciešama, lai ar Jums noslēgtu līgumu, vai arī mums ir likumīgas intereses apstrādāt Jūsu personas datus.

Mēs apkopojam informāciju par Jums, lai veiktu mūsu pamatdarbību un palīgdarbības.

1. sadaļa

Dati, ko mēs apkopojam un kā mēs tos izmantojam

Šī sadaļa attiecas uz personām, kuras vēlas izmantot vai izmanto mūsu personāla atlases pakalpojumus vai meklē kādu lomu darbam ar mums (“kandidāts”):

Personas dari, ko mēs apkopojam vai saņemam, attiecīgā gadījumā ietver:

 • Vārds
 • Adrese
 • E-pasts un cita kontaktinformācija
 • Dzimšanas datums
 • Darba vēsture (tostarp informācija, kas saistīta ar mūsu starpniecību)
 • Izglītības vēsture, kvalifikācija un prasmes
 • Vīzas un citas darba atļaujas vai identitātes informācija
 • Bankas rekvizīti
 • Valsts apdrošināšanas un nodokļu(algas) informācija
 • Tiesnešu kontaktinformācija
 • Informācija, kas ietverta trešo pušu atsauksmēs un pirmsnodarbinātības pārbaudēs

Mēs varam iegūt Jūsu personas datus no šādiem avotiem (lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs):

 • No Jums (piemēram, dzīves gājums, pieteikums vai reģistrācijas veidlapa)
 • Klients
 • Citi kandidāti
 • Tiešsaistes darba vietas
 • Mārketinga datu bāzes
 • Publiskajā domēnā
 • Sociālajos medijos, piemēram, Linkedln
 • Intervijā
 • Sarunās pa tālruni vai videokonferencēs
 • Piezīmes pēc sarunas vai sapulces
 • Mūsu tīmekļa vietnes un programmatūras lietojumprogrammas

Ja esat Kandidāts un mēs esam ieguvuši Jūsu personas datus no trešās puses, piemēram, tiešsaistes darba aģentūras, mūsu politika ir informēt Jūs par avotu, kad mēs pirmo reizi ar Jums sazināmies.

Kā mēs izmantosim Jūsu personas datus:

Jūsu personas informācijas apstrāde var ietvert:

 • Jūsu personas datu vākšana un glabāšana manuālos vai elektroniskos failos
 • Paziņošana par iespējamām vakancēm vai iespējām
 • Jūsu piemērotības amatam novērtēšana un pārskatīšana
 • Jūsu iepazīstināšana ar faktiskajiem vai potenciālajiem klientiem
 • Jūsu piesaistīšana kādai lomai ar mums vai mūsu klientiem, tostarp jebkura saistīta administrācija, piemēram, laika uzskaites tabulas un algas
 • Informācijas nosūtīšana trešajām personām, ar kurām mēs esam vai plānojam noslēgt ar mūsu personāla atlases pakalpojumiem saistītas vienošanās
 • Informācijas sniegšana regulatīvajām iestādēm vai valsts iestādēm

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus un mūsu juridiskais pamatojums:

Mūsu juridiskais pamats personas datu apstrādei ir mūsu leģitīmās uzņēmējdarbības intereses, kas sīkāk aprakstītas tālāk, lai gan mēs paļausimies arī uz līgumu, juridisku pienākumu un piekrišanu attiecībā uz konkrētu datu izmantošanu.

Mēs paļausimies uz līgumu, ja mēs risinām sarunas vai esam noslēguši līgumu ar Jums vai Jūsu uzņēmumu vai jebkuru citu līgumu, lai sniegtu Jums pakalpojumus vai saņemtu pakalpojumus no Jums vai Jūsu organizācijas.

Mēs paļausimies uz juridiskajām saistībām, ja mums saskaņā ar likumu ir jāuzglabā informācija par Jums, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības.

Dažos gadījumos mēs paļausimies uz piekrišanu konkrētai Jūsu datu izmantošanai, un Jums tiks lūgta Jūsu nepārprotama piekrišana, ja to pieprasa likums. Piemēri, kad piekrišana var būt likumīgs apstrādes pamats, ietver atļauju iepazīstināt Jūs ar klientu (ja esat kandidāts).

 1. Līguma noslēgšana un izpilde ar Jums:

Lai sniegtu mūsu personāla atlases pakalpojumus, mēs varam noslēgt līgumu ar Jums un/vai trešo pusi. Lai noslēgtu līgumu, mums būs nepieciešama noteikta informācija, piemēram, Jūsu vārds un adrese. Līgumā būs ietverti arī pienākumi gan no Jūsu, gan mūsu puses, un mēs apstrādāsim Jūsu datus tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo mērķim, lai Jūsu vārdā apstrādātu algas.

 1. Atbilstība juridiskajām saistībām (regulatīvie un likumā noteiktie pienākumi):

Sniedzot darbā pieņemšanas pakalpojumus, mums ir jāievēro vairāki likumā noteiktie noteikumi, kuru dēļ ir jāapstrādā personas dati, kas, cita starpā prasa, lai mēs:

 • Apstiprināt Jūsu identitāti
 • Novērtēt Jūsu piemērotību darba lomai
 • Saglabāt ierakstus uz konkrētu laika periodu

Ja mēs piesaistām kādu personu darbam pie mums (tieši vai klientam), ir jāievēro citi likumā noteiktie pienākumi, tostarp algas, nodokļi, sociālais nodrošinājums, ziņošanas prasības un jebkuri citi tiesību akti vai noteikumi.

Mums ir arī jāievēro likumā noteiktie un reglamentējošie pienākumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību kopumā, piemēram, nodokļu maksāšana, kukuļošanas, krāpšanas/noziedzības novēršanas un datu aizsardzības tiesību aktu ievērošana, kā arī sadarbība ar regulējošām iestādēm.

 1. Mūsu leģitīmās intereses(veicot personāla atlases pakalpojumu sniegšanas komercdarbību):

Sniedzot savus personāla atlases pakalpojumus, mēs veiksim noteiktu personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu īstenošanai, tostarp:

 • Saglabāt ierakstus ap mūsu darījumiem un attiecīgā gadījumā izmantot ierakstus, lai:
  • Ievērotu līgumsaistības ar klientiem vai piegādātājiem
  • Risinot jebkuru jautājumu vai strīdu, kas var rasties, tostarp jebkādu juridisku prasību noteikšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu
  • Aizsargājot mūsu reputāciju
  • Mūsu sistēmas dublējuma uzturēšana tikai tādēļ, lai sistēmas kļūmes vai drošības pārkāpuma gadījumā to varētu atjaunot
  • Novērtējot kvalitāti un atbilstību, tostarp atbilstību šim paziņojumam par konfidencialitāti
 • Jūsu personas datu izmantošana, lai:
  • Novērtētu Jūsu piemērotību un sazinātos ar Jums par iespējām un/vai mūsu pakalpojumiem
  • Atrastu potenciālus kandidātus mūsu personāla atlases pakalpojumiem
  • Personalizētu Jūsu pieredzi un mūsu piedāvājumu, izmantojot mūsu vietni vai citādi

Tas nozīmē, ka mūsu komerciālās dzīvotspējas un šo likumīgo interešu īstenošanai mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgi, cik uzskatīsim par nepieciešamu šiem nolūkiem.

 1. Jūsu piekrišana datu apstrādei:

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz to, ka esat piekritis, ka mēs to darām konkrētam mērķim, piemēram, ja piesakāties konkrētai vakancei, iespējams, esat piekritis to datu apstrādei, kas sniegti ar mērķi virzot savu pieteikumu un apsverot Jūsu piemērotību šai lomai. Citos gadījumos Jūs, iespējams, esat devis rakstisku vai mutisku piekrišanu Jūsu datu izmantošanai konkrēta iemesla dēļ, piemēram, lai saņemtu mārketinga atjauninājumus par dažiem mūsu papildu pakalpojumiem.

Jūs jebkurā posmā varat atsaukt savu piekrišanu mūsu personas datu apstrādei noteiktam mērķim. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam turpināt saglabāt vai citādi izmantot Jūsu personas informāciju pēc tam, ja mums ir likumīgas intereses vai juridiskas vai līgumiskas saistības to darīt. Mūsu apstrāde šajā ziņā tiks ierobežota ar to, kas ir nepieciešams šo interešu vai saistību īstenošanai. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas.

Ko darīt, ja mēs iegūstam Jūsu personas datus no trešās puses?

Daļa no mūsu uzņēmējdarbības ietver informācijas izpēti saistībā ar personām, lai pildītu darba pienākumus. Tas var ietvert personas datu iegūšanu no tiešsaistes avotiem, piemēram, mēs varam iegūt informāciju no sociālo mediju vietnēm, piemēram, LinkedIn un darba piedāvājumiem, daļa informācijas ir publiski pieejama, bet cita ir no vietnēm vai pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs abonējam. Laiku pa laikam mēs varam saņemt personisku informāciju par Jums arī no darbā pieņemšanas organizācijām, kolēģiem un bijušajiem darba devējiem vai personām, kurām esat sniedzis pakalpojumus vai citādi sadarbojies.

Ja informācija no trešo pušu avotiem mums nav noderīga vai ja esat mums paziņojis, ka nevēlaties, lai mēs Jums sniegtu pakalpojumus, mēs to atmetīsim. Tomēr mēs varam saglabāt ierobežotu ierakstu, lai izvairītos no procesa dublēšanās. Ja mēs uzskatām, ka informācija var mums noderēt mūsu personāla atlases pakalpojumu sniegšanai, jebkura apstrāde tiks veikta saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti. Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, lūdzu, skatiet 4. sadaļu “Jūsu tiesības”.

Sensitīvi personas dati (SPD)

Sensitīvie personas dati ir informācija, kas ir ļoti personiska Jums un parasti nav svarīga, lai mēs apsvērtu Jūsu piemērotību darbam. SPD piemēri ietver informāciju, kas atklāj Jūsu politisko, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi, vai informāciju, kas attiecas uz Jūsu veselību.

Neatkarīgi no pamata mūsu savstarpējam darījumam mēs pieprasām, lai Jūs nesniedzat mums nekādus sensitīvus personas datus, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Tomēr, ciktāl Jūs sniedzat mums jebkādus sensitīvus personas datus, piemēram, datus, kurus izvēlaties ar mums kopīgot sarunā, mēs izmantosim šos datus tikai mūsu savstarpējām attiecībām vai mūsu personāla atlases pakalpojumu nodrošināšanai. Tas notiks viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:

 • Jūs esat nepārprotami piekritis apstrādei
 • Lai mēs novērtētu Jūsu piemērotību amata lomām vai darba spējām
 • Ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus vai tiesības saskaņā ar nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības tiesību aktiem
 • Saglabāt ierakstus par mūsu darījumiem, lai risinātu jebkādus vēlākus strīdus, tostarp, bet ne tikai, juridisku prasību noteikšanu, īstenošanu vai aizstāvību.

Ar ko mēs kopīgojam personas datus:

Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus, ja vien mums nav tiesību to darīt. Personu kategorijas, ar kurām mēs varam kopīgot Jūsu personas informāciju, ir šādas:

 • Fiziskas personas, darbiniekus un citas trešās puses, kas nepieciešamas mūsu personāla atlases pakalpojumu sniegšanai
 • Jebkura regulējoša iestāde vai likumā noteikta iestāde saskaņā ar informācijas pieprasījumu vai jebkuru juridisku pienākumu, kas attiecas uz mums
 • Puses, kas apstrādā datus mūsu vārdā, ir:
  • IT atbalsts
  • grāmatvedības atbalsts
  • atbalsts ceļojumu organizēšanā
 • Juridiskie un profesionālie konsultanti
 • Apdrošinātāji

2. sadaļa:

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad esat fiziska persona, kas strādā pie trešās puses (piemēram, klienta darba devēja), ar kuru mums ir darījumi.

Mēs varam ievākt Jūsu personas datus, veicot darījumus, un tas var ietvert:

 • Jūsu kontaktinformācija, kas var ietvert Jūsu pilnu vārdu, amatu, kontakttālruņa numuru un e-pastu
 • Jūsu izteikumi un viedokļi par kandidātiem un/vai citu personālu, piem. atsauce
 • Informācija par mūsu attiecībām ar Jums vai pusi, kuras labā strādājat, tostarp visu sanāksmju vai diskusiju ieraksti
 • Jūsu mārketinga preferences

Mēs varam iegūt Jūsu personas datus no šādiem avotiem (lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs):

 • Jums, tostarp gadījumos, kad esat sniedzis mums savu kontaktinformāciju vai citu informāciju, lai izmantotu mūsu personāla atlases pakalpojumus.
 • Jūsu pārstāvētās organizācijas darbiniekiem vai citiem pārstāvjiem
 • Kandidātiem
 • Mārketinga datu bāzēm
 • Sociāliem mēdijiem
 • Publiskā domēna
 • Sarunas ar Jums vai citiem, pa tālruni vai videokonferences (kas var tikt ierakstītas) vai sanāksmēs
 • Piezīmes pēc sarunas, ar Jums vai citiem, vai sanāksmēm, kuras apmeklējat

Kā mēs izmantosim Jūsu personas datus:

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus saistībā ar mūsu darījumiem ar trešo pusi, kuras labā Jūs strādājat, un kā daļu no mūsu personāla atlases pakalpojumiem. Apstrāde var ietvert:

 • Jūsu personas datu vākšanu un glabāšanu manuālos vai elektroniskos failos
 • Datu izmantošana saziņai ar Jums
 • Informācijas nosūtīšana trešajām personām, ar kurām mēs esam vai plānojam noslēgt, ar mūsu personāla atlases pakalpojumiem, saistītas vienošanās.
 • Darbības, kas nepieciešamas, lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar līgumu starp mums un trešo pusi, kuras labā strādājat
 • Tirgus vai sektoram specifiskas informācijas apkopošana un tās nodrošināšana mūsu klientiem
 • Informācijas sniegšana regulatīvajām iestādēm vai likumā noteiktajām iestādēm un mūsu juridiskajiem vai citiem profesionāliem konsultantiem, tostarp apdrošinātājiem
 • Saglabāt ierakstus par mūsu darījumiem ar Jums un Jūsu pārstāvēto organizāciju
 • Kvalitātes noteikšana, apmācība un atbilstība mūsu saistībām un paraugpraksei

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus:

 1. Atbilstība juridiskajām saistībām (regulatīvie un likumā noteiktie pienākumi)

Sniedzot darbā pieņemšanas pakalpojumus, mums ir jāievēro vairāki likumā noteiktie noteikumi, kuru dēļ ir jāapstrādā personas dati. Tie ietver 2003. gada Nodarbinātības aģentūru rīcības un Nodarbinātības uzņēmumu noteikumus, kas cita starpā nosaka, ka mums ir jānovērtē kandidātu piemērotība un jāiegūst informācija no klientiem.

Mums ir arī jāievēro likumā noteiktie un reglamentējošie pienākumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību kopumā, piemēram, nodokļu, kukuļošanas un krāpšanas/noziedzības novēršanas tiesību akti, kā arī jāsadarbojas ar regulējošām iestādēm.

 1. Mūsu leģitīmās intereses (veicot personāla atlases pakalpojumu komercdarbību):

Sniedzot savus personāla atlases pakalpojumus, mēs veiksim noteiktu personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu īstenošanai, tostarp:

 • Izmantojot Jūsu personas datus:
  • lai sazinātos ar Jums saistībā ar mūsu personāla atlases pakalpojumiem
  • novērtētu Kandidātu piemērotību, piemēram, atsauces vai citas atsauksmes
  • apkopotu tirgus informāciju vai tendences, tostarp sniegt analīzi potenciālajiem vai faktiskajiem klientiem
  • citādi nepieciešamo informāciju, lai sniegtu mūsu personāla atlases pakalpojumus un/vai izpildītu mūsu saistības pret pusi, kuru pārstāvat, vai citiem klientiem vai piegādātājiem
  • lai personalizētu Jūsu pieredzi un mūsu piedāvājumu, izmantojot mūsu vietni vai citādi
 • Saglabāt ierakstus ap mūsu darījumiem un attiecīgā gadījumā izmantot ierakstus, lai:
  • Ievērotu līgumsaistības ar klientiem vai piegādātājiem
  • Risinot jebkuru jautājumu vai strīdu, kas var rasties, tostarp jebkādu juridisku prasību noteikšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu
  • Aizsargājot mūsu reputāciju
  • Mūsu sistēmas dublējuma uzturēšana tikai tādēļ, lai sistēmas kļūmes vai drošības pārkāpuma gadījumā to varētu atjaunot
  • Novērtējot kvalitāti un atbilstību, tostarp atbilstību šim paziņojumam par konfidencialitāti
  • Noteiktu personāla apmācības un sistēmas prasības

Tas nozīmē, ka mūsu komerciālās dzīvotspējas un šo likumīgo interešu īstenošanai mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgi, cik uzskatīsim par nepieciešamu šiem nolūkiem.

 1. Jūsu piekrišana datu apstrādei

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz to, ka esat piekritis, ka mēs to darām konkrētam mērķim. Piemēram, ja esat norādījis savu kontaktinformāciju, lai mēs to varētu izmantot, lai sniegtu Jums informāciju par mūsu papildu pakalpojumiem, iespējams, esat piekritis mūsu datu apstrādei šim nolūkam. Citos gadījumos Jūs, iespējams, esat devis rakstisku vai mutisku piekrišanu Jūsu datu izmantošanai noteikta iemesla dēļ, piemēram, lai pieprasītu no Jums atsauces.

Jūs jebkurā posmā varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei noteiktam mērķim. Lūdzu, skatiet 4. sadaļu “Jūsu tiesības”. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam turpināt saglabāt vai citādi izmantot Jūsu personas informāciju pēc tam, ja mums ir likumīgas intereses vai juridiskas vai līgumiskas saistības to darīt. Mūsu apstrāde šajā ziņā tiks ierobežota ar to, kas ir nepieciešams šo interešu vai saistību īstenošanai. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas.

Ko darīt, ja mēs iegūstam Jūsu personas datus no trešās puses?

Daļa no mūsu uzņēmējdarbības ietver informācijas izpēti saistībā ar personām, lai pildītu darba pienākumus. Tas var ietvert personas datu iegūšanu no tiešsaistes avotiem, piemēram, mēs varam iegūt informāciju no sociālo mediju vietnēm, piemēram, LinkedIn un darba piedāvājumiem, daļa informācijas ir publiski pieejama, bet cita ir no vietnēm vai pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs abonējam. Laiku pa laikam mēs varam saņemt personisku informāciju par Jums arī no darbā pieņemšanas organizācijām, kolēģiem un bijušajiem darba devējiem vai personām, kurām esat sniedzis pakalpojumus vai citādi sadarbojies.

Ja informācija no trešo pušu avotiem mums nav noderīga vai ja esat mums paziņojis, ka nevēlaties, lai mēs Jums sniegtu pakalpojumus, mēs to atmetīsim. Tomēr mēs varam saglabāt ierobežotu ierakstu, lai izvairītos no procesa dublēšanās. Ja mēs uzskatām, ka informācija var mums noderēt mūsu personāla atlases pakalpojumu sniegšanai, jebkura apstrāde tiks veikta saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti. Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, lūdzu, skatiet 4. sadaļu “Jūsu tiesības”.

Sensitīvi personas dati (SPD)

Sensitīvie personas dati ir informācija, kas ir ļoti personiska Jums un parasti nav svarīga, lai mēs sadarbotos saistībā ar mūsu personāla atlases pakalpojumiem. SPD piemēri ietver informāciju, kas atklāj Jūsu politisko, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi, vai informāciju, kas attiecas uz Jūsu veselību.

Neatkarīgi no pamata mūsu savstarpējam darījumam mēs pieprasām, lai Jūs nesniedzat mums nekādus sensitīvus personas datus, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Tomēr, ciktāl Jūs sniedzat mums jebkādus sensitīvus personas datus, piemēram, datus, kurus izvēlaties ar mums kopīgot sarunā, mēs izmantosim šos datus tikai mūsu savstarpējām attiecībām vai mūsu personāla atlases pakalpojumu nodrošināšanai. Tas notiks viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:

 • Jūs esat nepārprotami piekritis apstrādei
 • Ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus vai tiesības saskaņā ar nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības tiesību aktiem
 • Saglabāt ierakstus par mūsu darījumiem, lai risinātu jebkādus vēlākus strīdus, tostarp, bet ne tikai, juridisku prasību noteikšanu, īstenošanu vai aizstāvību.

Ar ko mēs kopīgojam personas datus:

Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus, ja vien mums nav tiesību to darīt. Personu kategorijas, ar kurām mēs varam kopīgot Jūsu personas informāciju, ir šādas:

 • Kandidāti un citas trešās puses, kas nepieciešamas mūsu personāla atlases pakalpojumu sniegšanai
 • Jebkura regulējoša iestāde vai likumā noteikta iestāde saskaņā ar informācijas pieprasījumu vai jebkuru juridisku pienākumu, kas attiecas uz mums
 • Puses, kas apstrādā datus mūsu vārdā, ir:
  • Ārpakalpojumu sniedzēji saistībā ar algām
  • IT atbalsts
  • Krātuves pakalpojumu sniedzēji, tostarp mākoņa pakalpojumu sniedzēji
  • Fona skrīninga nodrošinātāji
 • Juridiskie un profesionālie konsultanti
 • Apdrošinātāji

3. Sadaļa:

Šī sadaļa attiecas uz visiem personas datiem

Ja nevēlaties mums sniegt nepieciešamos datus:

Var būt apstākļi, kad mēs pieprasām, lai Jūs sniegtu datus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu likumā vai līgumā noteiktās saistības vai izpildītu mūsu personāla atlases pakalpojumus. Ja nevēlaties sniegt mums pieprasīto informāciju, lūdzu, informējiet mūs. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tādēļ mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Jums vai Jūsu pārstāvētajai pusei personāla atlases pakalpojumu, un dažos gadījumos tas var izraisīt līguma, kas noslēgts ar Jums vai trešo pusi, kuru Jūs pārstāvat, pārkāpumu.

Grupas uzņēmumi un nodošana

Lai gan šis Privātuma paziņojums attiecas uz Norhida Limited, Jūsu dati var būt pieejami administrācijas sistēmām un darbiniekiem.

Pārdošanas, apvienošanas, likvidācijas, sanācijas vai visu vai daļas nodošanas trešajai pusei gadījumā mums var būt nepieciešams nodot Jūsu informāciju trešajai pusei. Jebkāda pārsūtīšana tiks pakļauta trešās puses piekrišanai šim paziņojumam par konfidencialitāti, un jebkura apstrāde notiek tikai saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.

Datu drošība un konfidencialitāte

Mūsu politika ir nodrošināt, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams, lai mūsu sistēmas un ieraksti būtu droši un nebūtu pieejami nesankcionētām trešajām personām saskaņā ar mūsdienu praksi.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels burtu un ciparu fails, kas tiek lejupielādēts Jūsu datorā, kad apmeklējat vietni, tas ļauj vietnei pielāgot savus piedāvājumus Jūsu vēlmēm, kad to apmeklējat.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu mums:

 • Nodrošināt, lai mūsu vietne darbotos tā, kā Jūs sagaidāt
 • Atcerētos Jūsu iestatījumus apmeklējumu laikā un starp tiem
 • Uzlabotu vietnes ātrumu/drošību
 • Pārraudzītu lietotāju trafika modeļus
 • Saprastu, kā mūsu apmeklētāji izmanto mūsu vietni
 • Padarītu mūsu mārketingu efektīvāku

Tas viss nozīmē, ka Jūs saņemat vislabāko iespējamo lietotāja pieredzi un visatbilstošāko informāciju, pamatojoties uz Jūsu vajadzībām. Sīkdatnes ļauj mums pastāvīgi attīstīties, attīstīt un uzlabot funkcionalitāti, lai nodrošinātu Jums vislabāko iespējamo lietotāja pieredzi.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam

 • Stingri nepieciešamās

Tāpat kā nosaukumā izteikts, šīs ir būtiskas sīkdatnes, lai Jūs varētu efektīvi izmantot vietni, t.i., pieteiktos darbam vai iesniegt CV. Šo sīkfailu pieņemšana ir vietnes izmantošanas nosacījums.

 • Funkcionalitāte

Šīs sīkdatnes palīdz mūsu vietnei atcerēties Jūsu veiktās izvēles, piemēram, lietotājvārdu, kā arī palīdz maksimāli izmantot mūsu uzlabotās funkcijas, piemēram, nodrošināt Jums atbilstošus jaunumus vai atjauninājumus.

 • Veiktspēja

Šīs sīkdatnes palīdz mums pārraudzīt mūsu vietnes darbību, sniedzot mums informāciju, lai pastāvīgi optimizētu un attīstītu mūsu vietni, lai nodrošinātu Jums vislabāko lietošanas pieredzi, piemēram, vietnes apmeklējumus vai apmeklētāju avotu.

 • Personalizēšana

Mēs izmantojam personalizācijas vai mērķauditorijas atlases sīkfailus, lai nodrošinātu, ka mēs reklamējam vakances, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, padarot Jūsu lietotāja pieredzi personalizētu.

 • Trešā puse

Lietojot mūsu vietni, pamanīsit, ka mums var būt saturs no citām vietnēm, piemēram, YouTube vai Google Maps. Mēs arī veicinām iespēju ar mums tālāk sazināties, izmantojot sociālo mediju kanālus, piemēram, Twitter un Facebook. Mēs izmantojam trešo pušu sīkfailus, lai palīdzētu Jums sniegt atbilstošu informāciju un integrēt saturu sociālajos tīklos.

 • Google Analytics

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Mēs izmantojam šo informāciju, lai apkopotu pārskatus un palīdzētu mums uzlabot vietni. Sīkdatnes anonīmā veidā apkopo informāciju, tostarp vietnes apmeklētāju skaitu, no kurienes apmeklētāji ir nonākuši vietnē un apmeklētās lapas.

Kam mēs neizmantojam sīkfailus

Mēs neizmantojam sīkfailus, lai savāktu jebkādu personisku informāciju, ko varētu izmantot, lai reklamētu Jums produktus vai pakalpojumus citās vietnēs.

Jūsu atļauja izmantot sīkfailus

Ja Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi, ko izmantojat, lai skatītu mūsu vietni, ir pielāgoti, lai pieņemtu sīkfailus, mēs uzskatām, ka tas un Jūsu turpmākā mūsu vietnes izmantošana nozīmē, ka esat apmierināts ar iespējotajiem sīkfailu.

Sīkfailu izslēgšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, nepieņemot sīkfailus, Jūs nevarēsit izmantot dažas no galvenajām www.norhida.com vietnes funkcijām, tostarp:

 • Pieteikšanās darbam vietnē norhida.com
 • CV iesniegšana

 Ja nevēlaties, lai mēs saglabātu sīkfailus Jūsu datorā vai, lai padarītu Jūsu pieredzi mūsu vietnē pēc iespējas labāku, varat izslēgt sīkfailus, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā nepieņemtu sīkfailus. Katra pārlūkprogramma darbojas atšķirīgi, tāpēc neaizmirstiet pārbaudīt pārlūkprogrammas palīdzības iestatījumus.

Jūsu datu saglabāšanā

Vairumā gadījumu Jūsu dati netiks saglabāti ilgāk par 6 gadiem no pēdējā brīža, kad mēs sniedzām jebkādus pakalpojumus vai kā citādi sadarbojāmies ar Jums, un mūsu politika ir saglabāt Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas mums ir pamatoti nepieciešams, ievērojot mūsu juridiskās saistības un mūsu likumīgās biznesa intereses.

Tomēr mēs varam arī glabāt datus ilgāk par 6 gadiem, ja mums ir juridisks vai līgumisks pienākums to darīt, vai arī mēs uzskatām, ka pastāv kāds cits pamats to darīt, piemēram, ja Jūsu personiskā informācija norāda uz speciālistu prasmēm, kas var palikt pieprasītas, vai arī uz mums attiecas juridiskas saistības, kas ir spēkā ilgāku laiku.

Ja tomēr uzskatāt, ka mums Jūsu personas dati būtu jādzēš agrāk, lūdzu, rakstiski informējiet mūs par saviem iemesliem. Lūdzu, skatiet tālāk 4. sadaļu “Jūsu tiesības”.

Izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā

Šis Privātuma paziņojums tiek regulāri pārskatīts un ik pa laikam var tikt atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā vai juridiskajā, vai komercpraksē. Ja atjauninājums ir saistīts ar Jūsu datu apstrādi, mēs Jūs par to informēsim.

4. Sadaļa:

Jūsu tiesības

Mēs ļoti nopietni uztveram Jūsu personas datu aizsardzību, un ir svarīgi, lai Jūs zinātu savas tiesības šajā kontekstā, tostarp tiesības:

 • Pieprasīt mūsu rīcībā esošo personas datu kopiju par Jums. Ja vēlaties pieprasīt informāciju, lūdzu, sazinieties ar [email protected]
 • Iebilst pret mūsu veikto Jūsu datu apstrādi, ja šīs apstrādes pamatā ir likumīgas intereses un nav pārliecinošu iemeslu turpināt šo datu apstrādi.
 • Pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu datu apstrādi noteiktos apstākļos
 • Pieprasīt datu dzēšanu, ja šo datu turpmāka izmantošana nav attaisnojama. Aģentūrām noteiktu laika periodu ir jāsaglabā noteikti ieraksti, piemēram, personas apliecība vai tiesības strādāt, pārbaudes un algu uzskaite. Šie pienākumi būs svarīgāki par jebkuru datu dzēšanas pieprasījumu vai iebildumiem pret apstrādi tik ilgi, kamēr mums ir jāsaglabā dati.
 • Jebkurā posmā atsaukt savu piekrišanu mūsu personas datu apstrādei noteiktam mērķim. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam turpināt saglabāt vai citādi izmantot Jūsu personas informāciju pēc tam, ja mums ir likumīgas intereses vai juridiskas vai līgumiskas saistības to darīt. Mūsu apstrāde šajā ziņā tiks ierobežota ar to, kas ir nepieciešams šo interešu vai saistību īstenošanai
 • Pieprasīt, lai neprecīzi vai nepilnīgi dati tiek laboti. Uz šādu pieprasījumu atbildēsim 1 mēneša laikā.
 • Pieprasīt, lai mūsu tiešā mārketinga darbība tiktu pārtraukta:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izmantojat savas tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu datus vai pārtrauktu jebkādas apstrādes darbības, mēs varam saglabāt ierakstu par šo pieprasījumu un veiktajām darbībām, lai pierādītu mūsu atbilstību un veiktu nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu iespējamību, ka dati tiek apstrādāti nākotnē, ja tas atkal tiks saņemts no trešās puses avota.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu tiesībām vai vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar: [email protected]

Sūdzības

Ja neesat apmierināts ar kādu Jūsu datu apstrādes veida aspektu, vispirms varat vērsties ar lietu uz: [email protected]

Sazināties

Ja Jums ir kādi jautājumi, varat sazināties ar mums: [email protected]

 

Copyright © Lawspeed Ltd 2018

Uzgaidiet... loading